NATUUR

 

Foto: bezige bij.  

start > nl > natuur

Natuur in Damme

Landschappelijk is Damme in twee grote stukken onder te verdelen: de polders in het noorden en de zandstreek in het zuiden (rond Sijsele).  Beide gebieden kennen een andere biodiversiteit.  In de polders vind je kreken en lage natte gronden terwijl je in de hoger gelegen zandstreek een drogere bodem hebt. In het zuiden vind je dan ook de enige bossen van Damme, terwijl het noorden vooral gekend is omwille van haar kanalen, trek- en watervogels.

Damme heeft met andere woorden heel wat te bieden voor de natuurliefhebber.  Een overzicht:» Damme
» Den Hoorn
» Hoeke
» Lapscheure
» Moerkerke
» Oostkerke
» Sijsele
» Vivenkapelle

» www.natuurpunt.be
» www.natuurpuntdamme.tk

Damse Vaart
Het op bevel van Napoleon gegraven kanaal tussen Brugge en Sluis is één van de meest gekende plekjes van de streek.  Het is een bijna verplichte oefening op een verkwikkende fiets- of wandeltocht maar het is ook een geliefkoosd plekje voor tal van watervogels.  Het kanaal is omzoomd met populieren, waaronder de voor Damme typische kromme Marilandica's [meer info]
Leopoldkanaal
Deze waterweg is van vitaal belang want het dient als ontwateringskanaal voor alle omliggende polders.  Ze werd in 1845 gegraven en loopt van Boekhoute tot aan Heist, waar het in de Noordzee afwatert.  De netjes afgelijnde rijen populieren vormen als het ware een natuurlijke kathedraal van bomen.  De oevervegetatie vormt de perfecte uitvalsbasis voor een hinderlaag van de blauwe reiger, die je hier regelmatig aan het werk kunt zien.  Aalscholvers, eenden en andere watervogels zijn hier evenmin vreemd.  De bermen hebben hun specifieke plantengroei en zijn de habitat voor verschillende kleine zoogdieren. [meer info

Schipdonkkanaal
Dit kanaal loopt evenwijdig met het Leopoldkanaal op het grondgebied van Damme, wat een uniek panorama oplevert.  Ze werd in 1852 gegraven als afleidingskanaal van de Leie.  Haar bijnaam "de Stinker" heeft ze gekregen dankzij het roten van het vlas; deze vaart stonk en was erg vervuild.  Maar dat is het verleden; nu zwemt er opnieuw vis en is het een prachtige plek voor een verkwikkende fietstocht.  Fauna en flora is gelijkaardig met het Leopoldkanaal. [meer info]
Natuurreservaat "oud Fort Sint-Donaas"
Dit reservaat is ingericht in wat nog rest van het oude fort Sint-Donaas.  Dit fort werd gebouwd in het begin van de 17e eeuw en verdween grotendeels toen begin 19e eeuw de Damse Vaart er doorheen werd gegraven.  Het bolwerk bestond uit een bastion dat omgeven was door ravelijnen en grachten.  Deze afwisseling van hoge, droge plaatsen en natte grachten vormt de basis van een heel karakteristiek dieren- en plantenleven. [meer info]
Natuurreservaat "Platte Kreek"
Overstromingen uit de 12de eeuw deden dit prachtige landschap ontstaan.  Deze kreek is een moerasgebied dat de stelselmatige inpoldering van de Zwinvlakte heeft overleefd.  De Platte Kreek bestaat uit een kreek met ruige rietkragen, een slikplaat en zilt grasland.  Het gebied heeft een grote diversiteit aan moeras- en graslandvegetatie, wat dan weer een uitgebreid aantal typische vogelsoorten aantrekt.  Naast de bekende eenden- en ganzensoorten, zijn er geregeld steltlopers zoals de Kluut en de Kleine Plevier te zien op de slikplaat. [meer info]
Domein Ryckevelde en "Schobbejakshoogte"
Het kasteel van Ryckevelde ligt in een prachtig bosrijk gebied.  Het domein ligt niet meer in de polders, maar in de zandstreek.  Deze streek is per definitie ouder dan de polders en de zanderige ondergrond zorgt voor een verschillende vegetatie in vergelijking met de rest van Damme.   De overwegend arme zandgrond bracht oorspronkelijk heidevegetatie voort.  Deze is grotendeels verdwenen door bosaanplantingen uit het begin van de 19e eeuw. De afwisseling van akkers, weiden, naaldbos en loofbos zorgt voor een grote landschappelijke variatie. [meer info]
Natuurreservaat "Damse Stadswallen"
Rond het historisch centrum van Damme liggen de 17e eeuwse stadsvesten.  Die vesten zijn in de vorm van een 7-ster gebouwd en bestaan uit een dubbele ringgracht met wallen.  Toen Damme niet langer als vestingstad gebruikt werd, werden de vesten openbaar verkocht en grotendeels aan hun lot overgelaten.  De uitzonderlijke samenstelling van droge en vochtige grond vormt een ideaal biotoop voor een rijke diversiteit aan waterwild. [meer info]
Vleermuiskelder "Oude Stadswallen Damme"
Tijdens de oprichting van de 17e eeuwse omwalling rond Damme werden ook kazematten gebouwd.  Dit waren afgesloten opslagplaatsen voor munitie.  In één van deze kazematten heeft een kolonie vleermuizen haar onderdak gevonden. [meer info]
Vogelbestand
De vogeltrek is een jaarlijks weerkerend fenomeen van formaat in Damme.  In heel Damme, maar vooral in de natte weilanden rond de stad vinden duizenden trekvogels een pleisterplaats.  Ganzen, eenden, wilde zwanen en vele andere soorten strijken in het bijzonder rond de Romboutswervedijk neer voor ze hun weg verder zetten. [meer info]

Het Zwin
Dit oude natuurreservaat ligt niet in Damme, maar in de naburige gemeente Knokke-Heist.  Gezien Damme's historische binding met het Zwin, halen we het hier wel even aan.  En zo nu en dan komt eens een bekende gast, zoals de ooievaar, uit het Zwin overvliegen naar Damme. [meer info]
Andere omliggende natuurgebieden
Natuurreservaten in Maldegem en Knesselare: het Maldegemveld, Torrebos, militair domein (heidereservaat), kanaalreservaat Knesselare, Drongengoed in Ursel, vleermuizenreservaat Middelburg.  Klik hier voor meer informatie

© Hendrik De Leyn - www.damme-online.com